कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,मोखाडा

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी
1 श्री. डी.एस. शिवदे कक्ष अधिकारी आस्थापना विभाग ८१४९९६८२७७
2 श्री. आर.डी. भुसारा वरिष्ठ सहाय्यक आस्थापना विभाग ९२७०६९८३९६
3 श्री. डी.जे. परमार वरिष्ठ सहाय्यक आस्थापना विभाग ९८२१५६६५८०
4 श्री. अे. आर.शिंदे कनिष्ठ सहाय्यक आस्थापना विभाग ९४२०८८०८८८
5 श्रीम. एस.पी.बहिरम कनिष्ठ सहाय्यक आस्थापना विभाग ७८७५८७८११४
6 श्रीम.पी.सी.ठोमरे कनिष्ठ सहाय्यक आस्थापना विभाग ९६७३०४०२६७
7 श्री. व्ही.डी. धनेश्वर वाहनचालक आस्थापना विभाग ---
8 श्री. पी.आर. महाले शिपाई आस्थापना विभाग ९२७०७६२१९७
9 श्री. के.बी. बाबरे शिपाई आस्थापना विभाग ९२७०५५५६८१
10 श्री. बी.एस.दिघा शिपाई आस्थापना विभाग ---
11 श्री. व्ही.जे.दिघा शिपाई आस्थापना विभाग ७९८३३४७१०४
12 श्री. एल.एन जंजिरे विस्तार अधिकारी सां. आस्थापना विभाग ९२७२७२६९०४
13 श्री. एस.बी.पिंजरकर विस्तार अधिकारी एसजीएसवाय आस्थापना विभाग ८०९७०२३३०८
14 श्री. आर.के. गरेल कार्यालयीन अधिक्षक ग्रामपंचायत विभाग ९२७२७८५३००
15 श्री. अे व्ही.सोनार कनिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग ९२७३५५०७१७
16 श्री. बी.एस. रावताळे कनिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग ९६८९०९०२४१
17 श्री. पी.एन.पाटकर कार्यालयीन अधिक्षक शिक्षण विभाग ९४२११९०७३२
18 श्री. के.एस.लोणे विस्तार अधिकारी शिक्षण विभाग ९८२३५९८४०९
19 श्रीम.जे.एम.पठाणे विस्तार अधिकारी शिक्षण विभाग ८६००४८२१३१
20 श्री. व्ही.बी.मुळे शा.पो.आ.मदतनीस शिक्षण विभाग ९६७३८८३३८४
21 श्री. एस.बी.मेटकर कनिष्ठ सहाय्यक शिक्षण विभाग ९२७२७९१०६७
22 श्री. एम.अे.मनियार कनिष्ठ सहाय्यक शिक्षण विभाग ७२७६१२८९८७
23 श्रीम. एल.वाय.सोनावणे शिपाई शिक्षण विभाग ९२०९४३५७९२
24 श्रीम. एन.एस.कोरडे शिपाई शिक्षण विभाग ९२७०२५८२२१
25 श्री. एस.डी. भामरे शिपाई शिक्षण विभाग ९२६०६३६६२१
26 श्री. अे. एस. पाटेकर केंद्र प्रमुख मोखाडा शिक्षण विभाग ९२६०५८९८६६
27 श्री. बी.एस चिलरर्गे केंद्र प्रमुख पोशेरा शिक्षण विभाग ९४२१५६२४४१
28 श्री. पी.एस वारघडे केंद्र प्रमुख खोच शिक्षण विभाग ७७५६८५४३६५
29 श्री. एस.एन कोथे केंद्र प्रमुख वाशाळा शिक्षण विभाग ९२०९५३७६७९
30 श्री. व्ही. एन पाडेकर केंद्र प्रमुख आसे शिक्षण विभाग ९७६४८७१८८७
31 श्री. के.आर सांळुखे केंद्र प्रमुख बेरिस्ते शिक्षण विभाग ९२२६७०९०१७
32 श्री. वाय.बी. गावित केंद्र प्रमुख मोखाडा शिक्षण विभाग ९४२३०२७९७३
33 श्री. एल.जी. परदेशी केंद्र प्रमुख खोडाळा शिक्षण विभाग ७७९८२८९४५०
34 श्री. एन.आर. शिंदे केंद्र प्रमुख डोल्हारा शिक्षण विभाग ८००७०८०७२१
35 श्री. यु.जी. कांबळे केंद्र प्रमुख सुर्यमाळ शिक्षण विभाग ७७३८२९९८९६
36 श्री. बी.एच. मुकणे केंद्र प्रमुख पाथर्डी शिक्षण विभाग ९२७३८२५६१६
37 श्री. आर.डी. जागले केंद्र प्रमुख वाकडपाडा शिक्षण विभाग ८००७८००३७१
38 श्री. एन. अे. विरकर केंद्र प्रमुख किनिस्ते शिक्षण विभाग ९६९९८१९७५४
39 श्री. एन.वाय. शिदे सहाय्यक लेखा अधिकारी लेखा विभाग ९९६००३७०८४
40 श्री. अे.जे. मुळे वरिष्ठ सहाय्यक लेखा लेखा विभाग ८०९७९४१४११
41 श्री. पी.व्ही.पितळे कनिष्ठ सहाय्यक लेखा लेखा विभाग ९५६१७६७९८७
42 श्री. एन. एल. शिंदे पशुधन विकास अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग ९२०९६३४५३४
43 श्री. अे.पी.कहार सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग ९२२५९१७३३७
44 श्रीम. एस.वाय गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पशुसंवर्धन विभाग ९२७१५५३६५७
45 श्री. डी.एस. कळमकर पशुधन पर्यवेक्षक पशुसंवर्धन विभाग ९४२०८३१५२६
46 श्री. अे.डी.काशिद पशुधन पर्यवेक्षक पशुसंवर्धन विभाग ९८२१९२५१२६
47 श्री. व्ही.आर. पाटील व्रणोपचारक पशुसंवर्धन विभाग ---
48 श्री. एम. एल. नडगे शिपाई पशुसंवर्धन विभाग ९२७२२९३५४८
49 श्री. एस.एस.जाधव शिपाई पशुसंवर्धन विभाग ९२२६३२९९१३
50 श्री. के.बी.कापडे शिपाई पशुसंवर्धन विभाग ९४२०८३१५२६
51 श्री. एस.एस.शेळकंदे शिपाई पशुसंवर्धन विभाग ९२२१८८१८०५
52 श्री. एम.एल. गिराम शिपाई पशुसंवर्धन विभाग ९५४५३९५३९५
53 श्री. एस.जी. कवळे कृषी अधिकारी कृषि विभाग ९५६१५७९७७७
54 श्री. पी.जे. जाधव कृषी अधिकारी कृषि विभाग ९८५००८६७८७
55 श्री. पी.एस.पाटील विस्तार अधिकारी कृषि विभाग ९२७२७२६३५६
56 श्रीम. पी.एस. चौरे विस्तार अधिकारी कृषि विभाग ९५९४४९५८०८
57 श्री. व्ही.आर.गवळे उप अभियंता बांधकाम विभाग ९९३०२०६८०७
58 श्री. व्ही.पी.बोरसे शाखा अभियंता बांधकाम विभाग ९२२५२७५२३८
59 श्री. एन.जी.कोकाटे शाखा अभियंता बांधकाम विभाग ९२६०७१६९०३
60 श्री. एम.एम. आहुजा शाखा अभियंता बांधकाम विभाग ९२२६७६१८५३
61 श्री. पी.एम.सोनकुसरे शाखा अभियंता बांधकाम विभाग ५०८७१४६८२६
62 श्री. एस.ए. सावंत शाखा अभियंता बांधकाम विभाग ९८६०२००७९८
63 श्री. ए.जी. अष्टेकर कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग ८१४९९८९७७१
64 श्री. आर.के.धिंडे कनिष्ठ सहाय्यक बांधकाम विभाग ७०६६०१२२६८
65 श्री. के.बी.जाधव कनिष्ठ सहाय्यक बांधकाम विभाग ९२७३९५८८३९
66 श्री. पी.आर. पवार कनिष्ठ आरेखक बांधकाम विभाग ९२७२९८१३९८
67 श्री. एम.बी.सावळा अनुरेखक बांधकाम विभाग ९२७२६८९०१०
68 श्री. एस.एन. पवार स्थाप. अभि.सहा. बांधकाम विभाग ९६२३१६६२५४
69 श्री. एस.एन.गोरे स्थाप. अभि.सहा. बांधकाम विभाग ९९२२४२५५७९
70 श्री. ए.ए.मुत्रक स्थाप. अभि.सहा. बांधकाम विभाग ९२७०३२८७९५
71 श्री. के.एन.मोहंडकर शिपाई बांधकाम विभाग ९२०९४२३३१०
72 श्रीम. एम.बी.दांडेकर शिपाई बांधकाम विभाग ९२०९४९१२६५
73 श्री. डी.एच.पवार वाहनचालक बांधकाम विभाग ९७६४१५०५६५
74 श्री. एस.एस.खाद्गी शाखा अभियंता पाणीपुरवठा विभाग ९२७००३८१६६
75 श्री.व्ही.डी. पाटील शाखा अभियंता पाणीपुरवठा विभाग ९२७३२८६६६३
76 श्री.एस.व्ही. खंबाईत कनिष्ठ अभियंता पाणीपुरवठा विभाग ९२७०२७९०९०
77 श्री. आर.एस जगताप विस्तार अधिकारी सां. आय.सी.डी.एस विभाग ९२०९४२२०५५
78 श्रीम. यु.एस.चौधरी मुख्य सेविका आय.सी.डी.एस विभाग ९२२६८८७३१४
79 श्रीम. व्ही.टी.कोथे मुख्य सेविका आय.सी.डी.एस विभाग ९२७१९००४८७
80 श्रीम. एस.जी.महाले मुख्य सेविका आय.सी.डी.एस विभाग ९२७०२८२७५५
81 श्रीम.के.एम.गमे मुख्य सेविका आय.सी.डी.एस विभाग ९२७०९४२५२१
82 श्रीम. एन.एम.नाईक मुख्य सेविका आय.सी.डी.एस विभाग ९२७१४१७९८९
83 श्रीम.तुबंडे मुख्य सेविका आय.सी.डी.एस विभाग ९२२६३७३७५३
84 श्रीम.एस.पी.देशमुख शिपाई आय.सी.डी.एस विभाग ९२०९२५९४३१
85 श्री. सी.वाय.रडे आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य विभाग ९८२३६३१७७६
86 श्री. एल.एस.घुटे आरोग्य सहाय्यक आरोग्य विभाग ९२७००८८३९२
87 श्री. एम.वाय. वाघ कुष्ठरोग तंत्रज्ञ आरोग्य विभाग ९८९०१९४७४२
88 श्री. एच.एच.दांडेकर कनिष्ठ सहाय्यक आरोग्य विभाग ९२०९२७८८०४
89 श्री. अे.आर.शेख शिपाई आरोग्य विभाग ९२७०४७८८२८
90 डॉ. श्रीम. सी.बी.वेढे वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९७६५७१९१५९
91 डॉ. पी.एन. वानखेडे वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९२२५७६९३८१
92 डॉ. दत्ता शिंदे वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९२७०८३०३६०
93 डॉ. गवळी वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ८३०८३२४०६१
94 डॉ. एस.डी.कुलकर्णी वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ८६००१२८६३६
95 डाँ. पेंढारकर वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९९२३७९०३७४
96 डाँ. आर. एल.जाधव वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९२६०५९९४२३
97 डाँ. एन.डी. धुटे वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९२२५४४७६२२
98 डाँ.श्रीम. पुष्पा गवारी वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९२७०८३००४१
99 डाँ. बिरारी वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९२७३२४०३५०
100 डाँ. जोगदंड वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९८२२३३५२७३
101 डाँ. बी.एन.घोरसडे वैद्यकिय अधिकारी आरोग्य विभाग ९७६५३२०४०२
102 श्री. एन.एन.पवार कनिष्ठ सहाय्यक आरोग्य विभाग ७७५६०३५
103 श्री. वाय.एच.दांडकर कनिष्ठ सहाय्यक आरोग्य विभाग ---
104 -
105 टेस्ट गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती वसई -