प्राथमिक आरोग्य केंद्रपंचायत समिती मोखाडा  अंतर्गत प्रा.आ.केंद्राची माहिती. 

अ.क्र.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नांव

प्रा.आ.केंद्र अंतर्गत पथकाचे नांव

प्रा.आ.केंद्र अंतर्गत  फिरते आरोग्य पथक

प्रा.आ.केंद्र अंतर्गत वैद्यकीय मदत पथक

प्रा.आ.केंद्र अंतर्गत उपकेंद्र

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1)

प्रा.आ.केंद्र खोडाळा

प्रा.आ.पथक सुर्यमाळ
--

कुर्लोद

वाकडपाडा

कारेगांव

प्रा.आ.पथक कारेगांव

सायदे

काष्टी

सुर्यमाळ

प्रा.आ.पथक आडोशी

गोमघर

खोडाळा

2)

प्रा.आ.केंद्र  मो-हांडा--


फिरते आरोग्य पथक मोखाडापळसपाडा

मोखाडा-1

मोखाडा-2

पोशेरा

गोंदे बु.

3)

प्रा.आ.केंद्र आसे
----


ओसरविरा

भोवाडी

चास

नावळयाचापाडा

आसे

ओसरविरा

बलद्याचापाडा

हिरवे- पिंपळपाडा4)

प्रा.आ.केंद्र वाशाळा

----

धामणशेत

सातुर्ली

साखरी

पळसुंडा

डोल्हारा

वाशाळा

 

प्रा.आ.केंद्र- 04

प्रा.आ.पथक- 03


फिरते पथक- 01

वै.मदत पथक- 07


उपकेंद्र- 20