पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद गट व क्रमांक राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 सौ.सारिका प्रकाश निकम सभापती पोशेरा-५७ मु.पो.वाशाळा ता. मोखाडा 9273905635
2 श्रीम. लक्ष्मी प्रभाकर भुसारे उपसभापती मो-हांडा-56 मु. पिंपळपाडा,पो. बेरिस्ते, ता. मोखाडा, जि. पालघर 7263042632
3 श्री. भास्कर बारकु थेतले पं. स. सदस्य आसे-55 मु. कुंडाचापाडा,पो. आसे ता. मोखाडा जि. पालघर 9890479414
4 श्री. युवराज महादु गिरंधले पं.स.सदस्य सातुर्ली-58 मु. सडकवाडी,पो. डोल्हारा, ता. मोखाडा, जि. पालघर 7208595895
5 श्री. प्रदिप माधव वाघ पं.स.सदस्य खोडाळा-59 मु. वाकडपाडा,पो. उधळे, ता. मोखाडा, जि. पालघर 9975334883
6 श्रीम.आशा निलेश झुगरे पं.स.सदस्य सायदे-60 मु. सायदे-बोरशेती,पो. खोडाळा,ता. मोखाडा, जि. पालघर 9167584847