ग्रामपंचायतपंचायत समिती मोखाडा अंतर्गत ग्रामपंचायतींची माहिती.

.क्र.

ग्रामपंचायतीचे नांव

महसुल गावे

लोकसंख्या

एकुण ग्रा.पं.लोकसंख्या

1.

2.

3.

4.

5.

1)

आसे

आसे

4139

6914

धामणी

671

ब्राम्हणगांव

827

शास्त्रीनगर

590

स्वामीनगर

687

2)

आडोशी-शिरसगांव

आडोशी

941

1446

शिरसगांव

905

3)

बेरिस्ते ओसरविरा

बेरिस्ते

1794

3521

ओसरविरा

1036

कळमगांव

691

4)

बोटोशी- पाथर्डी

बोटोशी

1258

2221

पाथर्डी

963

5)

चास

चास

2609

2609

6)

डोल्हारा

डोल्हारा

1460

1460

7)

दांडवळ- नि ळमाती

दांडवळ

972

1573

निळमाती

601

8)

धामणशेत- कोशिमशेत

धामणशेत

1536

3743

कोशिमशेत

2207

9)

गोमघर- वाशिंद

गोमघर

1527

2788

दुधगांव

828

वाशिंद

433

10)

हिरवे- घानवळ

हिरवे

1780

3199

घानवळ

1419

11)

कारेगांव

कारेगांव

1048

2926

कडूचीवाडी

801

कोचाळे

1077

12)

खोडाळा

खोडाळा

3178

3178

13)

खोच- धोंडमा-याचीमेट

खोच

1890

3074

धोंडमा-याचीमेट

534

शिरसोन

650

14)

काष्टी-सावर्डे

काष्टी

570

1260

सावर्डे

690

15)

किनिस्ते

किनिस्ते

1303

1303

16)

कुर्लोद

कुर्लोद

1394

1394

17)

करोळ- पाचघर

करोळ

945

1593

पाचघर

648

18)

मो-हांडा - गोंदे बु.

मो-हांडा

2667

5164

गोंदे बु.

2497

19)

नाशेरा

नाशेरा

1080

1080

20)

पोशेरा

पोशेरा

4417

4999

लक्ष्मीनगर

582

21)

साखरी-गोंदे खु.

साखरी

1462

2943

गोंदे खु.

1137

चारणवाडी

344

22)

सातुर्ली-पळसुंडा

सातुर्ली

2141

3769

पळसुंडा

1628

23)

सायदे-जोगलवाडी

सायदे

2083

3082

जोगलवाडी

999

23)

शिवली

शिवली

767

767

25)

सुर्यमाळ-केवनाळे

सुर्यमाळ

1196

2280

आमला

263

केवनाळे

821

26)

उधळे-वाकडपाडा

उधळे

1267

2054

वाकडपाडा

787

27)

वाशाळा

वाशाळा

1523

2440

पिंपळगांव

917

   

73180

73180

.क्र.

मिनी अंगणवाडीचे नांव

.क्र.

मिनी अंगणवाडीचे नांव

1.

2.

1.

2.

1)

नवीवाडी-खोडाळा

27)

ओसरविरा नं.2

2)

वाघ्याचीवाडी

28)

रुईचापाडा

3)

दाभणीपाडा

29)

हिंबटपाडा

4)

फणसपाडा

30)

रामडोह

5)

जांभुळपाडा

31)

जामदयाचापाडा

6)

बिजलपाडा

32)

जांभळीचापाडा

7)

काकडयाचापाडा

33)

वरचीआळी

8)

दांडवळ-कातकरीपाडा

34)

जाळीचापाडा

9)

रांजनपाडा

35)

पांगरीमिनी-2

10)

धोडीपाडा

36)

नवीवाडी-आसे

11)

मोरखडक

37)

कोडेसाग

12)

माळीपाडा-घेासाळी

38)

बेरिस्ते-वारलीपाडा

13)

पासेडीचापाडा

39)

मनिचापाडा

14)

बोरशेती

40)

शिडयाचापाडा

15)

आंब्याचापाडा

41)

कुर्लोद-वडपाडा

16)

माणिकखोच

42)

जांभुळपाडा

17)

कळमवाडी

43)

बनाचीवाडी

18)

निकमवाडी

44)

देवबांध-गणेशवाडी

19)

पाटीलवाडी

45)

स्वामीसमर्थ नगर

20)

बरफपाडा

46)

बोरीचापाडा-शिरसगांव

21)

मुकूंदपाडा

47)

धिंडेवाडी-पाथर्डी

22)

भोईरपाडा

48)

पो-याचापाडा

23)

धामणी-2

49)

कातकरीपाडा

24)

चिकाडीपाडा

50)

कामडवाडी

25)

वांगणपाडा

51)

भस्मेवाडी

26)

गोळीचापाडा