ग्रामपंचायतपंचायत समिती मोखाडा  अंतर्गत ग्रामपंचायतींची  माहिती. 

अ.क्र.

ग्रामपंचायतीचे नांव 

सुल गावे

   

1.

2.

3.

   

1)

आसे

आसे

   

धामणी

 

ब्राम्हणगांव

 

शास्त्रीनगर

 

स्वामीनगर

 

2)

आडोशी-शिरसगांव

आडोशी

   

शिरसगांव

 

3)

बेरिस्ते ओसरविरा

बेरिस्ते

   

ओसरविरा

 

कळमगांव

 

4)

बोटोशी- पाथर्डी

बोटोशी

   

पाथर्डी

 

5)

चास

चास

   

6)

डोल्हारा

डोल्हारा

   

7)

दांडवळ- नि ळमाती

दांडवळ

   

निळमाती

 

8)

धामणशेत- कोशिमशेत

धामणशेत

   

कोशिमशेत

 

9)

गोमघर- वाशिंद

गोमघर

   

दुधगांव

 

वाशिंद

 

10)

हिरवे- घानवळ

हिरवे

   

घानवळ

 

11)

कारेगांव

कारेगांव

   

कडूचीवाडी

 

कोचाळे

 

12)

खोडाळा

खोडाळा

   

13)

खोच- धोंडमा-याचीमेट

खोच

   

धोंडमा-याचीमेट

 

शिरसोन

 

14)

काष्टी-सावर्डे

काष्टी

   

सावर्डे

 

15)

किनिस्ते

किनिस्ते

   

16)

कुर्लोद

कुर्लोद

   

17)

करोळ- पाचघर

करोळ

   

पाचघर

 

18)

मो-हांडा - गोंदे बु.

मो-हांडा

   

गोंदे बु.

 

19)

नाशेरा

नाशेरा

   

20)

पोशेरा

पोशेरा

   

लक्ष्मीनगर

 

21)

साखरी-गोंदे खु.

साखरी

   

गोंदे खु.

 

चारणवाडी

 

22)

सातुर्ली-पळसुंडा

सातुर्ली

   

पळसुंडा

 

23)

सायदे-जोगलवाडी

सायदे

   

जोगलवाडी

 

23)

शिवली

शिवली

   

25)

सुर्यमाळ-केवनाळे

सुर्यमाळ

   

आमला

 

केवनाळे

 

26)

उधळे-वाकडपाडा

उधळे

   

वाकडपाडा

 

27)

वाशाळा

वाशाळा

   

पिंपळगांव