अंगणवाडीअंगणवाडीची

अ.क्र.

अंगणवाडीचे नांव

1.

2.

1)

पवारपाडा

2)

केळीचापाडा

3)

भोयापाडा

4)

मुंज्याचीमेट

5)

पोशेरा

6)

मो-हांडा

7)

पारध्याचीमेट

8)

वखारीचापाडा

9)

तुळयाचापाडा

10)

निळमाती

11)

पोशेरा-कातकरीपाडा

12)

कोलदयाचापाडा

13)

वाकीचापाडा

14)

पळसपाडा

15)

दांडवळ

16)

चिंचूतारा

17)

गोंदे बु.

18)

मोरदयाचापाडा

19)

डामसेवाडी

20)

शेरीचापाडा

21)

मो-हांडा-कातकरीपाडा

22)

मोरचोंडी

23)

रडयाचापाडा-कातकरीपाडा-2

24)

गोंदे-गायमुखपाडा

25)

वारघडपाडा

26)

लोहारपाडा

27)

बौध्दपाडा

28)

आंबेपान

29)

टाकपाडा

30)

घाटकरपाडा

31)

गुंबाडपाडा

32)

गभालपाडा

33)

घोसाळी

34)

धारेचापाडा

35)

गोंदे खुर्द-1

36)

धोडीचापाडा

37)

चारणवाडी

38)

सातुर्ली-1

39)

तोरणशेत

40)

नवीवाडी

41)

साखरी

42)

वर्तकनगर

43)

मोखाडा-तळयाचापाडा

44)

मोखाडा-पिंपळपाडा

45)

तेलीपाडा

46)

वंजारवाडी-मोखाडा

47)

मोखाडा

48)

दर्गाआळी

49)

आनंदवाडी

50)

कावळपाडा

51)

भेंडीचापाडा

52)

सातुर्ली-2

53)

सातुर्ली-वडपाडा

54)

गोंदे नं.2

55)

बकुलीचापाडा

56)

आसेगांव

57)

ओसरविरा

58)

कळमगांव

59)

धामणी

60)

नावळयाचापाडा

61)

कुडवा

62)

घानवळ

63)

बलदयाचापाडा

64)

आसे- स्वामीनगर

65)

दापटी नं.1

66)

इखरीचापाडा

67)

जांभुळमाथा

68)

आंब्याचापाडा

69)

धोडीपाडा

70)

दापटी-पिंपळपाडा-2

71)

बिवलपाडा

72)

धामोडी

73)

ब्राम्हणपाडा

74)

हिरवे

75)

बेरिस्ते-पाटीलपाडा

76)

भोवाडी

77)

शिंदेपाडा

78)

बेरिस्ते-1

79)

चास

80)

पांगरी-1

81)

बेरिस्ते-2

82)

चिकनपाडा

83)

चास-हटटीपाडा

84)

करोळी

85)

कुंडाचापाडा

86)

हिरवे-चोंडीचापाडा

87)

चास-ठाकुरपाडा

88)

हिरवे-पिंपळपाडा

89)

कुंभीपाडा

90)

हिरवे-पाटीलपाडा

91)

राऊतपाडा

92)

ठाकुरपाडा-होळीची आळी

93)

वाशाळा-कातकरीपाडा

94)

धोंडमा-याचीमेट

95)

कोशिमशेत

96)

खोच नं.1

97)

डोल्हारा-1

98)

शेंडयाचीमेट

99)

बेहटवाडी

100)

पिंपळगांव

101)

वाशाळा-वडपाडा

102)

धामणशेत

103)

मडक्याचीमेट

104)

शिरसोनपाडा-1

105)

सडकवाडी

106)

पायरवाडी

107)

शिवली-1

108)

खोच-पिंपळपाडा

109)

साखरवाडी

110)

वाशाळा-गावठण

111)

पुलाचीवाडी

112)

पळसुंडा

113)

पेंडक्याचीवाडी

114)

शिरसोनपाडा-2

115)

बेडूकपाडा

116)

शिवली-2

117)

खोच-2

118)

डोल्हारा-2

119)

कोशिमशेत-गावठण

120)

पळसुंडा-विकासवाडी

121)

ठाकुरवाडी

122)

तळयाचीवाडी

123)

इंदिरानगर

124)

आमले

125)

कुर्लोद

126)

केवनाळे

127)

गोमघर

128)

बोटोशी-बेलपाडा

129)

शेलमपाडा

130)

आडोशी

131)

दुधगांव

132)

मोहपाडा

133)

पाथर्डी

134)

पेठेचापाडा

135)

वासिंद

136)

राजेवाडी

137)

सप्रेवाडी

138)

केवनाळे-भवानीवाडी

139)

वरचीपाथर्डी

140)

सुर्यमाळ

141)

खोडाळा-भवानीनगर

142)

बोटोशी-गावठण

143)

शिरसगांव-1

144)

मर्कटवाडी

145)

बोटेवाडी

146)

वारलीवाडी

147)

बोटोशी-डोंगरवाडी

148)

कातकरीपाडा

149)

संतोषी मातानगर

150)

बोरशेती

151)

बौध्दपाडा

152)

कोचाळे

153)

जोगलवाडी

154)

नाशेरा

155)

उधळे

156)

किनिस्ते

157)

ठवळपाडा

158)

मारुतीचीवाडी

159)

बादलपाडा

160)

सावर्डे

161)

पाचघर

162)

उधळे-हटटीपाडा

163)

कडूचीवाडी

164)

काष्टी

165)

करोळ

166)

सायदे-हटटीपाडा

167)

सावरपाडा

168)

वाघ्याचीवाडी

169)

शिरसगांव-2

170)

बोटोशी-भोसपाडा

171)

किनिस्ते-ठाकुरपाडा

172)

वाकडपाडा

173)

कारेगांव नं.1

174)

कारेगांव नं.2

175)

वावळयाचीवाडी

176)

गवळहरीपाडा

177)

बोरीचीवाडी

178)

हुंडयाचीवाडी