अंगणवाडी.क्र.

अंगणवाडीचे नांव

.क्र.

अंगणवाडीचे नांव

1.

2.

1.

2.

1)

पवारपाडा

90)

हिरवे-पाटीलपाडा

2)

केळीचापाडा

91)

राऊतपाडा

3)

भोयापाडा

92)

ठाकुरपाडा-होळीची आळी

4)

मुंज्याचीमेट

93)

वाशाळा-कातकरीपाडा

5)

पोशेरा

94)

धोंडमा-याचीमेट

6)

मो-हांडा

95)

कोशिमशेत

7)

पारध्याचीमेट

96)

खोच नं.1

8)

वखारीचापाडा

97)

डोल्हारा-1

9)

तुळयाचापाडा

98)

शेंडयाचीमेट

10)

निळमाती

99)

बेहटवाडी

11)

पोशेरा-कातकरीपाडा

100)

पिंपळगांव

12)

कोलदयाचापाडा

101)

वाशाळा-वडपाडा

13)

वाकीचापाडा

102)

धामणशेत

14)

पळसपाडा

103)

मडक्याचीमेट

15)

दांडवळ

104)

शिरसोनपाडा-1

16)

चिंचूतारा

105)

सडकवाडी

17)

गोंदे बु.

106)

पायरवाडी

18)

मोरदयाचापाडा

107)

शिवली-1

19)

डामसेवाडी

108)

खोच-पिंपळपाडा

20)

शेरीचापाडा

109)

साखरवाडी

21)

मो-हांडा-कातकरीपाडा

110)

वाशाळा-गावठण

22)

मोरचोंडी

111)

पुलाचीवाडी

23)

रडयाचापाडा-कातकरीपाडा-2

112)

पळसुंडा

24)

गोंदे-गायमुखपाडा

113)

पेंडक्याचीवाडी

25)

वारघडपाडा

114)

शिरसोनपाडा-2

26)

लोहारपाडा

115)

बेडूकपाडा

27)

बौध्दपाडा

116)

शिवली-2

28)

आंबेपान

117)

खोच-2

29)

टाकपाडा

118)

डोल्हारा-2

30)

घाटकरपाडा

119)

कोशिमशेत-गावठण

31)

गुंबाडपाडा

120)

पळसुंडा-विकासवाडी

32)

गभालपाडा

121)

ठाकुरवाडी

33)

घोसाळी

122)

तळयाचीवाडी

34)

धारेचापाडा

123)

इंदिरानगर

35)

गोंदे खुर्द-1

124)

आमले

36)

धोडीचापाडा

125)

कुर्लोद

37)

चारणवाडी

126)

केवनाळे

38)

सातुर्ली-1

127)

गोमघर

39)

तोरणशेत

128)

बोटोशी-बेलपाडा

40)

नवीवाडी

129)

शेलमपाडा

41)

साखरी

130)

आडोशी

42)

वर्तकनगर

131)

दुधगांव

43)

मोखाडा-तळयाचापाडा

132)

मोहपाडा

44)

मोखाडा-पिंपळपाडा

133)

पाथर्डी

45)

तेलीपाडा

134)

पेठेचापाडा

46)

वंजारवाडी-मोखाडा

135)

वासिंद

47)

मोखाडा

136)

राजेवाडी

48)

दर्गाआळी

137)

सप्रेवाडी

49)

आनंदवाडी

138)

केवनाळे-भवानीवाडी

50)

कावळपाडा

139)

वरचीपाथर्डी

51)

भेंडीचापाडा

140)

सुर्यमाळ

52)

सातुर्ली-2

141)

खोडाळा-भवानीनगर

53)

सातुर्ली-वडपाडा

142)

बोटोशी-गावठण

54)

गोंदे नं.2

143)

शिरसगांव-1

55)

बकुलीचापाडा

144)

मर्कटवाडी

56)

आसेगांव

145)

बोटेवाडी

57)

ओसरविरा

146)

वारलीवाडी

58)

कळमगांव

147)

बोटोशी-डोंगरवाडी

59)

धामणी

148)

कातकरीपाडा

60)

नावळयाचापाडा

149)

संतोषी मातानगर

61)

कुडवा

150)

बोरशेती

62)

घानवळ

151)

बौध्दपाडा

63)

बलदयाचापाडा

152)

कोचाळे

64)

आसे- स्वामीनगर

153)

जोगलवाडी

65)

दापटी नं.1

154)

नाशेरा

66)

इखरीचापाडा

155)

उधळे.क्र.

मिनी अंगणवाडीचे नांव

.क्र.

मिनी अंगणवाडीचे नांव

1.

2.

1.

2.

1)

नवीवाडी-खोडाळा

27)

ओसरविरा नं.2

2)

वाघ्याचीवाडी

28)

रुईचापाडा

3)

दाभणीपाडा

29)

हिंबटपाडा

4)

फणसपाडा

30)

रामडोह

5)

जांभुळपाडा

31)

जामदयाचापाडा

6)

बिजलपाडा

32)

जांभळीचापाडा

7)

काकडयाचापाडा

33)

वरचीआळी

8)

दांडवळ-कातकरीपाडा

34)

जाळीचापाडा

9)

रांजनपाडा

35)

पांगरीमिनी-2

10)

धोडीपाडा

36)

नवीवाडी-आसे

11)

मोरखडक

37)

कोडेसाग

12)

माळीपाडा-घेासाळी

38)

बेरिस्ते-वारलीपाडा

13)

पासेडीचापाडा

39)

मनिचापाडा

14)

बोरशेती

40)

शिडयाचापाडा

15)

आंब्याचापाडा

41)

कुर्लोद-वडपाडा

16)

माणिकखोच

42)

जांभुळपाडा

17)

कळमवाडी

43)

बनाचीवाडी

18)

निकमवाडी

44)

देवबांध-गणेशवाडी

19)

पाटीलवाडी

45)

स्वामीसमर्थ नगर

20)

बरफपाडा

46)

बोरीचापाडा-शिरसगांव

21)

मुकूंदपाडा

47)

धिंडेवाडी-पाथर्डी

22)

भोईरपाडा

48)

पो-याचापाडा

23)

धामणी-2

49)

कातकरीपाडा

24)

चिकाडीपाडा

50)

कामडवाडी

25)

वांगणपाडा

51)

भस्मेवाडी

26)

गोळीचापाडा