अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.रघुनाथ भगवान पांढरे सहाय्यक गट विकास अधिकारी - - -
2 श्री. रघुनाथ कमा गरेल सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्रशासन विभाग 9272785300 -
3 श्रीम. शोभा पोपट बहिरम कनिष्ठ सहाय्यक प्रशासन विभाग 7875878114 -
4 श्रीम. लिना युवराज सोनवणे कनिष्ठ सहाय्यक प्रशासन विभाग 9209435792 -
5 श्री. घनशाम गणपत हमरे वाहन चालक प्रशासन विभाग 8459782518 -
6 श्री. विजय अशोक दोंदे शिपाई प्रशासन विभाग 8655317196 -
7 श्री. सुरेश पांडूरंग टोपले शिपाई प्रशासन विभाग 8806092903 -
8 श्री. रघुनाथ काळू गवारी विस्तार अधिकारी (ग्रापं) ग्रामपंचायत विभाग 8698076100 -
9 श्रीम.गितांजली रत्नाकर शिंदे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग 9403446332 -
10 श्री.राजिराम शंकर कोरडा पेसा समन्वयक ग्रामपंचायत विभाग 9403446332 -
11 श्री. अरविंद रामकृष्ण शिंदे वरिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग 9120880888 -
12 श्री. सचिन बाळासाहेब महाजन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) लेखा विभाग 9271680419 -
13 श्री. संजय बाळकृष्ण शेळकंदे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) लेखा विभाग 9221881805 -
14 श्री. मांगिलाल प्रेमसिंग जाधव कनिष्ठ सहाय्यक लेखा विभाग 8237919088 -
15 श्री. रामनाथ कृष्णाजी गोडे कृषी अधिकारी (जनरल) कृषी विभाग 9975926160 -
16 श्री. केशव भगवान कापडे कनिष्ठ सहाय्यक कृषी विभाग 9420831526 -
17 श्री. वंदेश तुळशिराम उराडे उप अभियंता (वर्ग-1) बांधकाम विभाग 9226722642 -
18 श्री. विजय दगडू काळे शाखा अभियंता बांधकाम विभाग 9637342423 -
19 श्री. अमोल गजानन अष्टेकर कनि. अभियंता बांधकाम विभाग 9272846512 -
20 श्री. किरण परशुराम भुसारा कनि अभियंता बांधकाम विभाग 9096938038 -
21 श्री. इरफानखान जवादखान पठाण कनि. अभियंता बांधकाम विभाग 9049000301 -
22 श्री.अजय उत्तम गायकवाड कनि. अभियंता बांधकाम विभाग 9225252835 -
23 श्री. अभयराज अशोक मुत्रक कनि अभियंता बांधकाम विभाग 9168317785 -
24 श्री. संजिवन नरहरी पवार स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग 9623166254 -
25 श्री. दिपक बंडू महाले स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग 9096873499 -
26 श्री. मोरेश्वर बाळू सावळा स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग 9272689010 -
27 श्री. कुणाल ‍ रविंद्र पाटील स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग 9420661826 -
28 श्री. किशोर भिवा जाधव कनिष्ठ सहाय्यक बांधकाम विभाग 9890836173 -
29 श्रीम.माधुरी पंकज वाडीले शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा 7775997993 -
30 श्री. भावेश एन. पाटील कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी) ग्रामीण पाणी पुरवठा 7820969644 -
31 श्री. दिलीप देवराम सोनार हातपंप मदतनीस ग्रामीण पाणी पुरवठा 9226767519 -
32 श्री. एन.एस.मोहिते प्रभारी उप अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग 7350888224 -
33 श्री. ए.एस.पाटील कनिष्ठ अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग 92094092200 -
34 डॉ. विनित गोंदके पशुधन विकास अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग 9920217497 -
35 श्री. मृत्युंजय साहेबराव साळुंखे पशुधन पर्यवेक्षक, प.वै.द.कारेगांव पशुसंवर्धन विभाग 9920217497 -
36 श्रीम. हिरा मधुकर फसाळे पशुधन पर्यवेक्षक, प.वै.द.सुर्यमाळ पशुसंवर्धन विभाग 9921056796 -
37 श्री. परमेश्वर महादु पोटे पशुधन पर्यवेक्षक, पं.स.मोखाडा पशुसंवर्धन विभाग 9890753631 -
38 श्री. शैलेश जयराम भोईर व्रणोपचारक, प.वै.द.वाशाळा पशुसंवर्धन विभाग 9823833605 -
39 श्री. सदु शंकर जाधव शिपाई, प.वै.द.मोखाडा पशुसंवर्धन विभाग 9226329913 -
40 श्री. मोहन लखमा नडगे व्रणोपचारक, प.वै.द.खोडाळा पशुसंवर्धन विभाग 9272293248 -
41 श्री. रामचंद्र हरी विशे विस्तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग 8308024207 -
42 श्री. वसंत राजाराम महाले विस्तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग 9420743406 -
43 श्री. तुषार चंद्रकांत फाळके वरिष्ठ सहा. शिक्षण विभाग 9209675676 -
44 श्रीम. सुरेखा दगडू भामरे कनिष्ठ सहा. शिक्षण विभाग 9260636631 -
45 श्री. मुज्जफर अब्दुलगनी मनियार कनिष्ठ सहा. शिक्षण विभाग 9767148399 -
46 श्रीम. स्वाती संतोष खरपडे शिपाई शिक्षण विभाग 9689617827 -
47 श्री. नागु अप्पा विरकर केंद्र प्रमुख- किनिस्ते शिक्षण विभाग 8422074028 -
48 श्री.अनाजी सांवजी पाटेकर केंद्र प्रमुख- मोखाडा शिक्षण विभाग 9260589866 -
49 श्री.संदेश नथु कोथे केंद्र प्रमुख- वाशाळा शिक्षण विभाग 9421548199 -
50 श्री. बंडप्पा सिद्राम चिल्लरगे केंद्र प्रमुख- पोशेरा शिक्षण विभाग 9421562441 -
51 श्री.केशव रामदास साळुंखे केंद्र प्रमुख- बेरिस्ते शिक्षण विभाग 9226709017 -
52 श्री.घनशाम युवराम कांबळे केंद्र प्रमुख- सुर्यमाळ शिक्षण विभाग 9653463272 -
53 श्री. विजयानंद तुकाराम महिरराव विषय साधन व्यक्ती समग्र शिक्षा अभियान 9923300725 -
54 श्री. ज्योतीनाथ गोविंदराव जाधव विषय साधन व्यक्ती समग्र शिक्षा अभियान 9422115214 -
55 श्री. सुनिल शंताराम वागलोडे विषय साधन व्यक्ती समग्र शिक्षा अभियान 7387402772 -
56 श्रीम.नितु अशोक बि-हाडे विशेष तज्ञ समग्र शिक्षा अभियान 8793585534 -
57 श्री.आनंद हरीदास पुजारी विशेष तज्ञ समग्र शिक्षा अभियान 9604331819 -
58 श्री. शहबाज खान अ.र.पठाण विशेष शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान 8668716095 -
59 श्री. संभाजी अभिमन्यु कदम विशेष शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान 9096679605 -
60 श्री. बालाजी मधुकर म्हेत्रे विशेष शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान 9503404097 -
61 श्री. अजहर सिराज शेख डी.ई.ओ. समग्र शिक्षा अभियान 9561937493 -
62 श्रीम. स्वेता सचिन खंबाईत एम.आय.एस.को.ऑर्डीनेटर समग्र शिक्षा अभियान 9225129090 -
63 डॉ. संजय लोहार प्रभारी तालुका आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग 8130404332 -
64 श्री. लक्ष्मण शंकर घुटे आरोग्य सहा. आरोग्य विभाग 9270088392 -
65 श्री. कमळाकर एस. मोरे आरोग्य सहा. आरोग्य विभाग 9271811793 -
66 श्री. महेंद्र यादवराव वाघ कुष्ठरोग तंत्रज्ञ आरोग्य विभाग 9890194742 -
67 श्रीम.निलम सदानंद कोरडे कनिष्ठ सहा. आरोग्य विभाग 8007883254 -
68 श्री. दिपक रमेश जनाठे डाटा ऑपरेटर आरोग्य विभाग 9272726912 -
69 श्री. कुणाल अरुण जगताप बी.सी.एम. आरोग्य विभाग 9270742729 -
70 श्रीम. राजश्री पांडूरंग टोपले लेखापाल आरोग्य विभाग 8698470706 -
71 श्री. अशरफ रफिक शेख शिपाई आरोग्य विभाग 9767324544 -
72 श्री. कुलदिप बबन जाधव बा.वि.प्र.अधिकारी बाल विकास विभाग 8308769201 -
73 श्रीम. शकुंतला गणपत महाले मुख्य सेविका बाल विकास वि भाग 9226887314 -
74 श्रीम. कल्पना सुरेश भोये मुख्य सेविका बाल विकास वि भाग - -
75 श्रीम.विमल तुकाराम कोथे मुख्य सेविका बाल विकास वि भाग 9209137214 -
76 श्रीम. कल्पना मुरलीधर गमे मुख्य सेविका बाल विकास वि भाग 9272585442 -
77 श्रीम. सुवर्णा सुभाष पाटील मुख्य सेविका बाल विकास वि भाग 9967270681 -
78 श्रीम. प्रतिभा चिंतामण ठोंबरे कनिष्ठ सहा. बाल विकास वि भाग 9673040267 -
79 श्री. नामदेव जगन्नाथ पाटील सहा.कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास वि भाग 9405829578 -
80 श्रीम. स्वप्नाली सिध्दार्थ दोंदे तांत्रिक अधिकारी स्थापत्य बाल विकास वि भाग 7083101785 -
81 श्री. राहुल विलास भोये तांत्रिक अधिकारी स्थापत्य बाल विकास वि भाग 9011202723 -
82 श्री. सुशिल साहेबराव अहिरे तांत्रिक अधिकारी स्थापत्य बाल विकास वि भाग 9422282552 -
83 श्री. दिनेश दामोदर मोकाशी डाटा ऑपरेटर बाल विकास वि भाग 7770003342 -
84 श्री. भरत चंद्रकांत मडके डाटा ऑपरेटर बाल विकास वि भाग 9518504476 -
85 श्री. जमिर अन्सार शेख डाटा ऑपरेटर बाल विकास वि भाग 9260786922 -
86 श्री.अनिल कृष्णा वाघेरे तांत्रिक सहा. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 9209808384 -
87 श्री. तुषार यशवंत सुर्यवंशी विस्तार अधिकारी सां. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 7588003377 -
88 श्री. अविनाश गोविंद झिरवाळ डाटा ऑपरेटर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 9270478884 -
89 श्री. भागेश एल.ढोले कनिष्ठ सहा. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 9921771180 -
90 श्री.अनिकेत सुरेंद्र कदम ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 9673890626 -
91 श्री. भुषण जयराम डगळे ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 9226303008 -
92 श्री. उमेश लक्ष्मण खुताडे ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 9011249714 -
93 श्री. निलेश बंडू पालवे ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 9673843855 -
94 श्री.अजय राजेंद्र चोथे ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 8669203171 -
95 श्री.अमोल काशिनाथ मोहोंडकर प्रभाग समन्वयक एम.एस.आर.एल.एम 8446007421 -
96 श्री.अश्विन सोमा कोरडा प्रभाग सेंद्रिय शेती समन्वयक एम.एस.आर.एल.एम 7499374126 -
97 श्री. अजित भिवा गवळी गट समन्वयक एम.एस.आर.एल.एम 9226336743 -
98 श्री. दिनेश विष्णू भोये आय.आय.टी.ऑफीस असिस्टंट एम.एस.आर.एल.एम 9209111458 -
99 श्री. देवेंद्र हरिचंद्र बदादे आय.आय.टी.ऑफीस असिस्टंट एम.एस.आर.एल.एम 9527421652 -
100 - - - - -
101 - - - - -
102 - - - - -
103 - - - - -
104 - - - - -
105 - - - - -